فلسفه‏ حرف‏ مى‏آورد و عرفان سکوت. 
آن عقل را بال و پر مى‏دهد و این عقل را بال و پر مى‏ کَند. 
آن نور است و این نار.
آن درسى بود و این در سینه. 
از آن دلشاد شوى و از این دلدار. 
از آن خداجو شوى و از این خداخو. 
آن به خدا کشاند و این به خدا رساند. 
آن راه است و این مقصد،
آن شجر است و این ثمر.
آن فخر است و این فقر، 
آن کجا و این کجا.


ملکوتیسم چیست؟؟

ملکوتیسم در قرآن!!

ملکوتیسم در روایات!!